Štatút súťaže “Súťaž o ceny k OTVORENIU WEB SHOPU WWW.FROZEN.SK“

ŠTATÚT SÚŤAŽE

„Súťaž o ceny k OTVORENIU WEB SHOPU WWW.FROZEN.SK“

I. – Účel súťaže

1. Názov súťaže je „SÚŤAŽ K OTVORENIU WEB SHOPU WWW.FROZEN.SK”. Cieľom organizovania uvedenej súťaže je reklama a podpora webovej stránky www.frozen.sk.

II. – Vyhlasovateľ (Organizátor) súťaže

1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže „SÚŤAŽ K OTVORENIU WEB SHOPU WWW.FROZEN.SK”.“ je Frozen ELEKTRO s.r.o, Na Hôrke 8 , 94911 Nitra

2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky.

3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky, s výnimkou osôb uvedených v bode VII.1 tohto štatútu (ďalej len ,,účastník súťaže“).

III. – Začiatok a ukončenie súťaže

Súťaž s názvom „SÚŤAŽ K OTVORENIU WEB SHOPU WWW.FROZEN.SK”.  (ďalej len „Súťaž“) sa uskutoční v termíne od 07.12.21017 do 21.12.2017

IV. – Pravidlá súťaže

1. „Súťaž“ sa uskutoční v termíne od 07.12.2017 do 21.12.2017.

2. Do „súťaže“ bude zaradený každý, kto vyplní kontaktný formulár na stránke www.frozen.sk. Uvedené údaje musia súhlasiť s dokladom totožnosti, ktorým sa výherca preukáže v prípade výhry.

V. – Výhry

1x Práčka
1x Chladnička
1x Vysávač

20x sada nožov

Ceny do súťaže venovali: Frozen ELEKTRO.

VI. – Žrebovanie

Žrebovanie výhercov „Súťaže“ sa uskutoční 22.12.2017. Vyžrebujeme 50 výhercov. Mená výhercov budú zverejnené na stránke www.frozen.sk a to najneskôr 23.12.2017. Výhry výhercom budú doručené spoločnosťou  Frozen ELEKTRO s.r.o na poštové adresy vyplnené v kontaktnom formulári, resp. osobne na základe telefonického kontaktu s výhercom. V prípade, že si súťažiaci neprevezme výhru v príslušnej lehote, prepadá táto výhra v prospech Organizátora súťaže. Organizátor nezodpovedá za škodu, stratu a iné znehodnotenie výhry pri jej preprave.

VII. – Účasť v súťaži

1. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Zároveň v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže Organizátorom súťaže. Účastník udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely Organizátorom súťaže. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému Organizátorom súťaže.

2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť.

3. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že Organizátori súťaže sú oprávnení uverejniť mená a podobizeň výhercov v oznamovacích prostriedkoch ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely Organizátorov súťaže bez nároku na odmenu.

VIII. – Propagácia súťaže

Zverejnenie a propagácia „súťaže“ trvá od 08.12.2017 do 21.12.2017 (vrátane) na portáli www.frozen.sk a propagačných printových materiáloch.

IX. – Súhlas so spracovaním osobných údajov

1. V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva účastník súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže Organizátorom. Účastník udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému Organizátorom súťaže.

2. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že Organizátori súťaže sú oprávnení uverejniť mená a podobizeň výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely Organizátorov súťaže bez nároku na odmenu.

X. – Osobitné ustanovenia

1. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom Organizátora súťaže alebo osobou im blízkou, je povinný bezodkladne na základe písomnej výzvy Organizátora súťaže vrátiť, resp. nahradiť Organizátorovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

2. Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí Organizátor súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Organizátori súťaže nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

4. Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá súťaže a štatút kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť. Zmeny štatútu vyhlasovateľ zverejní rovnakým spôsob ako pôvodný štatút.

XI. – Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút je uložený v sídle Organizátora súťaže.

2. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u Organizátora súťaže.

3. Štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania štatutárnym orgánom Organizátora súťaže.

4. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto štatútom, sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

V Nitre dňa 07.12.2017

Frozen elektro s.r.o

Written by 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *